Säätiedoista hyötyä kaupan logistiikkaan

Säätietojen hyödyntämisellä kaupan logistiikassa ja teollisuuden tuotannossa on mahdollista parantaa kaupan kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä. Tradeka on yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Hartwallin ja Atrian kanssa osallistunut Tekesin rahoittamaan Sää ja päivittäistavarakauppa -tutkimusprojektiin, jossa selvitettiin mahdollisuutta käyttää säätietoja kaupan ja logistiikan apuna. Tavoitteena oli luoda säätietoja ja kaupan kassapäätetietoja vertailemalla malli, jonka avulla kyettäisiin nykyistä paremmin optimoimaan kaupan automaattista tilausta. Projektista kertoo Tekesin uutiskirje.

Logistiikan tehostamisesta hyötyvät kaupan lisäksi teollisuustuotanto ja ennen kaikkea kuluttajat. Tradekan logistiikkasuunnittelija ALEKSI VIRKKUNEN kertoo, että Tradekan asiakaspalautteissa etenkin lähimyymälöiden parannustoiveissa on tuotteiden saatavuus ja tuoreus. Tilausten ja kysynnän ennakoinnista on hyötyä myös kaupan työvoimatarpeen ja markkinointikampanjoiden suunnittelussa ja ajoittamisessa.

Virkkunen arvioi nykyisen logistiikan tekniikoilla virheellisten tilausmäärien ja väärin tilattujen tuotteiden aiheuttavan muutaman prosentin myyntitappiot. Virkkusen mukaan tarkan ”ei oo -myynnin” laskeminen on kuitenkin mahdotonta, koska kassaraportteihin ei kirjaudu tuotteen menekkiä, jos tuotetta olisi ollut saatavilla.

Panimo- ja grillituotteet sääherkkinä tutkimuskohteeksi

Eniten ”ei oo -myyntiä” on kesän sääherkissä sesonkielintarvikkeissa kuten panimo- ja grillituotteissa, jotka rajattiinkin tutkittaviksi tuoteryhmiksi. Projektin alkuvaiheessa etsittiin riippuvuuksia paikkakuntakohtaisten säätietojen ja myymälöiden kassapäätetietojen vaihteluiden välillä.

Ilmatieteen laitos loi datan pohjalta mallin, jota testattiin viime kesänä Tradekan myymälöissä. Testijakson aikana pyrittiin minimoimaan muut kysyntään vaikuttavat tekijät, kuten kampanjat sekä erityisesti kevään alkoholiveron laskun vaikutus panimotuotteiden hintoihin.

Ongelmia testioloihin toi kesän huono sää. Varsinaisen hellejakson puuttuessa analyysivaiheesta saatua mallia voitiin testata vain 5-6 päivän aikana ja Virkkusen mukaan tulokset jäivät odotettua laimeammiksi.

Logistiikkasuunnittelija on kuitenkin tyytyväinen projektiin ja katsoo sen tavoitteiden täyttyneen. Hänen mukaansa projekti todisti, että säätietoja on mahdollista hyödyntää logistiikassa ja näiden avulla voidaan saavuttaa huomattavaa menekin kasvua ja lisätä liikevaihtoa.

Jatkohankkeessa etsitään kaikki tekijät huomioivaa mallia

Virkkunen on Tradekan kanssa mukana Sää ja päivittäistavarakauppa -projektin jatkohankkeessa, jossa Ilmatieteen laitoksen ja muiden partnereiden kanssa pyritään löytämään varmempi kerroin säävaihteluiden ja kysynnän riippuvuudelle. Tavoitteena on luoda yksi malli, joka huomioisi kaikki tarpeelliset myyntiin vaikuttavat tekijät ja näin automatisoisi ja nopeuttaisi oikeiden tuotteiden saapumista ajallaan kaupan hyllylle.