Avomaan vihannestuotannosta kannattavuusselvitys

MTT on julkaissut tutkimusraportin puutarhatuotannon kannattavuudesta. Raportissa on omat osiot avomaan vihannestuotannosta ja kasvihuonetuotannosta. Raportin mukaan Suomen EU-jäsenyyden myötä lisääntynyt avomaavihannesten tuonti alkoi kilpailla kotimaisen tuotannon kanssa samoilla markkinoilla. Samalla tuottajahinnat alenivat tuorevihanneksilla 25-30 % ja teollisuusvihanneksilla noin 25 %. Uudenlainen toimintaympäristö asetti suomalaisille vihannestuottajille paineita kehittää tuotantoansa, jotta uuteen markkinatilanteeseen pystyttäisiin sopeutumaan. – Avomaan puutarhatuotantoa ei voida pitää tukiriippuvaisena vaan ennemminkin markkina-tuottoriippuvaisena, sillä puutarhatuotannon tuki- ja markkinatuottojen suhde on 13/87 %, kun maataloudessa tukien osuus on 43 %, todetaan raportissa.

Tuotteiden varastointi on yksi tärkeimmistä puutarhatuotteiden tuotantoprosessin vaiheista. Varastoinnista aiheutuu lisäkustannuksia ja varastoinnin aiheuttama hävikki pienentää tuotteista saatavia myyntituloja. Varastoinnista aiheutuneet kustannukset vaikuttavat osaltaan koko tilan rahavirtoihin ja siten tulo- ja kannattavuuskehitykseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää avomaavihannesten varastoinnista aiheutuneita kustannuksia ja avo-maavihannestilojen tulo- ja kannattavuuskehitystä.

Työkustannukset varastoinnissa merkittävät

Avomaavihannesten varastointikustannuksissa korostuu varastoinnin vaatima suuri työmäärä, sillä kustannuksista noin puolet muodostuu yksinomaan työkustannuksesta. Rakennuksista, koneista ja laitteista muodostuvan käyttöomaisuuden merkitys näkyy kiinteiden kustannusten tasossa, sillä ne muodostavat noin 30 prosenttia varastointikustannuksesta. Muuttuvien kustannusten osuus jää noin 20 prosenttiin.

Avomaan puutarhatuotantoa ei voida pitää tukiriippuvaisena vaan ennemminkin markkina-tuottoriippuvaisena, sillä puutarhatuotannon tuki- ja markkinatuottojen suhde on 13/87 %. Maatalouden osalta vastaavat prosenttiosuudet ovat 43/57 % tilakokonaisuuden sisällä.

Avomaan puutarhatuotteita varastoiville tiloille etenkin Etelä-Suomen kansallinen tuki (varastointituki, 141-tuki) on tärkeä tukimuoto. Etelä-Suomen kansallinen tuki muodostaa keskimäärin 40 % puutarhatalouden kokonaistukien määrästä ja koko tilan tuista varastointituki muodostaa keskimäärin noin 20 %.

Puutarhataloudella on toimialana avomaavihanneksia varastoineilla tiloilla vahva merkitys tuloksen ja kannattavuuden muodostajana. Puutarhatalouden merkitystä osoittavat taloudelliset tunnusluvut, sillä puutarhatalous nostaa pääsääntöisesti koko tilan tuloksen ja kannattavuuden positiiviseksi maatalouden kannattavuuden jäädessä usein heikoksi. Tämä selittyy sillä, että maataloutta harjoitetaan usein laajaperäisemmin puutarhatalouden rinnalla mm. viljelykierron mahdollistamiseksi.

MTT:n selvityksiä 80 (2004). Avomaavihannestilojen varastointikustannukset ja tulo- ja kannattavuuskehitys . Karhula, Timo; Kankaanhuhta, Kalle; Simola, Ilkka; 7-45, 1 liite.

[Koko julkaisu] (PDF 584 kt)