Ministeriö vauhdittaa tuottajaorganisaatioiden syntyä

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 26.4.2004 tiedotustilaisuuden, jossa käsitellään hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä ja organisaatioille maksettavaa tukea. Viime aikoina myös kaupan edustajat on käyttänyt puheenvuoroja, joissa he ovat patistaneet tuottajia liittoutumaan. Tuottajaorganisaatio voi saada hyväksytyn toimintaohjelman suorittamiseen tukea 4,1 prosenttia liikevaihdosta. Tukea voidaan maksaa usean vuoden ajan.

Tiedotustilaisuudessa käsitellään tuottajaorganisaatiojärjestelmää ja siihen tehtyjä uudistuksia. Järjestelmä esitellään yleisellä tasolla sekä käydään yksityiskohtaisemmin läpi organisaation hyväksymisedellytykset ja toimintaohjelman laatiminen. Tilaisuudessa perehdytään myös niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tukikelpoisia.

Mikä tuottajaorganisaatio on?

Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia markkinointiyhteenliittymiä, jotka auttavat jäseniään muun muassa tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viljelymenetelmien kehittämisessä. Toimintaohjelmille, joilla kehitetään tuottajaorganisaatioiden toimintaa, maksetaan EU:n tukea. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajien asemaa markkinoilla

Saadakseen EU:n tukea tuottajaorganisaation on oltava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymä. Hyväksyttävän organisaation tulee olla osuuskunta tai osakeyhtiö. Hyväksyttävään tuottajaorganisaatioon tulee kuulua vähintään 5 jäsentä. Tällöin organisaation tuotannon arvon on oltava vähintään 500 000 euroa. Jos jäseniä on 10 tai enemmän, tuotannon arvoksi riittää 250 000 euroa.

Tuottajaorganisaation on haettava hyväksymistä vähintään yhdessä tuoteluokassa. Suomessa tämä tarkoittaa käytännössä hyväksymistä joistakin seuraavista tuoteluokista:

i) yleinen (kaikki hedelmät, marjat, vihannekset, sienet)

ii) hedelmät ja marjat

iii) vihannekset

iv) jalostukseen tarkoitetut tuotteet

vii) sienet

Toimintaohjelma 3-5 vuodeksi

Tuottajaorganisaatio voi laatia toimintaohjelman 3-5 vuodeksi kerrallaan. Toimintaohjelman tavoitteita ovat tuotannon suunnittelu, tarjonnan keskittäminen, jäsenten tuotannon markkinointi, tuotantokustannusten alentaminen ja tuottajahintojen vakauttaminen, ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittäminen ja tuotteiden laadun parantaminen.

Tuottajaorganisaatiolle maksetaan tukea toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen perusteella. Tuen saaminen edellyttää tuottajaorganisaatiolta samansuuruista omarahoitusosuutta toimenpiteiden kustannuksista. Tukikelpoiset toimenpiteet on säädöksissä määritelty erikseen.

Tuen suuruus on enintään 4,1 % organisaation kautta myytyjen tuotteiden arvosta.

Vuonna 2003 komissio uudisti tuottajaorganisaatioita koskevia asetuksiaan. Sen jälkeen myös kansallisia säädöksiä on uudistettu. Uudistuksen tärkeimmät vaikutukset tukijärjestelmään on lueteltu alla.

Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen:

 • Tuottajaorganisaation jäseninä voi Suomessa uuden valtioneuvoston asetuksen perusteella olla myös muita maatalous- tai puutarhatuottajia kuin niitä, jotka tuottavat organisaation hyväksymisluokan mukaisia tuotteita. Muina jäseninä voi olla muiden puutarha- tai maataloustuotteiden tuottajia, esimerkiksi perunantuottajia tai entisiä tuottajia (esim. eläkeläisiä). Nämä jäsenet voivat myös osallistua organisaation toimintarahastoa koskevaan päätöksentekoon, jos organisaation säännöissä niin sallitaan.
 • Maa- ja metsätalousministeriö voi poikkeustapauksissa lisäksi erikseen hyväksyä, että tuottajaorganisaation jäseninä voi olla rajoitetusti muita kuin edellä mainittuja viljelijätaustaisia jäseniä.
 • Muut kuin tuottajaorganisaation hyväksymisluokan mukaisia tuotteita tuottavat jäsenet eivät kuitenkaan edelleenkään voi suoraan hyötyä yhteisön rahoittaman toimintaohjelman toimenpiteistä.
 • Rajoitusta, joka koskee yksittäisen jäsenen äänivaltaa, on täsmennetty. Suomessa yksittäisen jäsenen äänivalta ei voi olla enempää kuin 20 prosenttia tuottajaorganisaation äänivallasta. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.
 • Jäsenmaiden määriteltäväksi on annettu, se missä määrin tuottajaorganisaation tehtäviä voidaan ulkoistaa. Suomessa tehtäviä voidaan ulkoistaa edellyttäen, että ne hoidetaan asianmukaisesti ja tuottajaorganisaation valvonnassa. Tuottajaorganisaation jäsenet voivat esimerkiksi itse varastoida, lajitella ja pakata tuotteensa. Organisaation tehtäviä voidaan myös ulkoistaa kokonaan ulkopuolisille. Tuotteiden myynnin tulee kuitenkin tapahtua tuottajaorganisaation kautta. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden ei välttämättä fyysisesti tarvitse kulkea tuottajaorganisaation kautta, mutta myynnin tulee tapahtua keskitetysti ja jäsenten tuotteiden myynnistä saatavat tulot tulee tilittää jäsenille tuottajaorganisaation kautta. Hyväksymisluokan mukaisista tuotteista saadut tulot on voitava eritellä organisaation kirjanpidosta.
 • Organisaation hyväksymisehtojen valvontaa on täsmennetty siten, että kaikki hyväksytyt organisaatiot valvotaan vähintään kerran viidessä vuodessa riippumatta siitä hakevatko organisaatiot yhteisön tukea.

Toimintaohjelmat

 • Toimintarahaston hallinnointia varten ei edellytetä erillistä pankkitiliä. Nyt riittää, että toimintarahastoa hallinnoidaan niin, että ulkoiset tilintarkastajat voivat vuosittain tunnistaa, tarkastaa ja varmentaa toimintarahastoon liittyvät menot ja tulot.
 • Aiempaan tapaan tuottajaorganisaation omaa rahoitusosuutta toimintarahastossa voidaan kartuttaa jäseniltä kerätyillä maksuilla. Nyt organisaatio voi lisäksi käyttää rahoitusosuuden kartuttamiseen tuottajaorganisaation omia varoja. Tällöin edellytetään, että nämä varat ovat peräisin organisaation jäsenten tuottamien tuotteiden myynnistä ja nimenomaan sen tuoteluokan tuotteiden myynnistä, jonka perusteella organisaatio on hyväksytty.
 • Tuottajaorganisaatio voi muuttaa toimintaohjelmaansa tietyin ehdoin. Tähän sisältyy nyt myös mahdollisuus muuttaa toimintarahaston määrää kesken toimintaohjelmavuoden enintään 20 %:lla alun perin ilmoitetusta määrästä. Tukikattoa (= 4,1 % organisaation kaupan pidetyn tuotannon arvosta) ei tällöinkään voida ylittää.
 • Pakkausten kustannuksia ei enää hyväksytä toimintaohjelman tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Sen sijaan pakkausten ympäristönhoidollisesta käsittelystä aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä.
 • Laadun säilyttämiseen, laadun parantamiseen, ympäristön suojelemiseen ja markkinoinnin parantamiseen liittyvät henkilöstökustannukset ovat edelleen hyväksyttyjä. Laadun säilyttämiseen ja tuotannon suunnitteluun liittyviä palkkakustannuksia voidaan esittää nyt myös kertasummana työaikakirjanpidon mukaisten kustannusten sijaan.
 • Toimintaohjelman tukikelpoisiin kustannuksiin hyväksytään nyt myös tuottajaorganisaatioiden omiin tuote- ja tavaramerkkeihin liittyvä menekinedistäminen.
 • Organisaation jäsenten tiloille tehtävät investoinnit ovat mahdollisia vain tiettyihin kohteisiin, esimerkiksi yhteiskäyttöön tarkoitettuihin koneisiin ja laitteisiin. Tiloille sijoitettavien investointien tulee liittyä toimintaohjelman tavoitteisiin ja hyödyttää merkittävää osaa tuottajaorganisaatioiden jäsenistä.
 • Investointi yritysten osakkeisiin ovat mahdollisia, jos investointi palvelee toimintaohjelman tavoitteiden toteutusta
 • Teknisten ja taloudellisten asiantuntijoiden palkkiot ovat hyväksyttyjä kustannuksia, jos asiantuntija on välttämätön tukikelpoisen toimen valmistelemiseksi tai toteuttamiseksi
 • Hakijan takaisin maksettavaa määrää aiheettomasti maksetuista ja haetuista tuista on korotettu.

Hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien esihyväksymistä ja näille ryhmittymille maksettavaa käynnistystukea koskevan järjestelmän toimeenpaneminen keskeytetään Suomessa toistaiseksi. Tämä järjestelmä on ollut käytettävissä Suomessa useita vuosia ilman, että ryhmittymien hyväksymistä ja tukea on haettu.

 

Voimassa olevat säädökset

EU:n hedelmä- ja vihannesalan perusasetus, jossa on myös tuottajaorganisaatiojärjestelmää koskevat artiklat:

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96 hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä

Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säädökset:

 • Komission asetus (EY) N:o 1432/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksynnän ja tuottajaryhmittymien esihyväksynnän osalta
 • Valtioneuvoston asetus (1347/2003) hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä niiden liitoista, muutettu valtioneuvoston asetuksella 188/2004

Toimintaohjelmia ja rahastotukea koskevat säädökset:

 • Komission asetus (EY) N:o 1433/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta
 • Valtioneuvoston asetus (786/2003) hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (799/2003) hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien hyväksymisestä ja rahastotuen hakemisesta

Ministeriön tiedotustilaisuus pidetään ma 26.4.2004 klo 12.00 – 15.30 Helsingissä, Maa- ja metsätalousministeriössä, osoitteessa Voimatalo, Malminkatu 16, auditorio 8. kerros.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja siihen on vapaa pääsy. Järjestelyjen takia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakolta keskiviikkoon 21.4. mennessä toimistosihteeri Raija Virolaiselle mieluiten sähköpostitse ositteeseen raija.virolainen@mmm.fi (puhelimitse (09) 160 54252).

Lisätietoja tilaisuudesta: Milja Keskinen p. (09) 160 52473 tai milja.keskinen@mmm.fi jaMari Raininko p. (09) 160 54841 tai mari.raininko@mmm.fi