Tuottajaorganisaation pelisäännöt helpottuneet

Hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden kautta markkinoidaan 40 % EU:ssa tuotetuista syötävistä puutarhatuotteista. Suomessa tämä osuus on ainoastaan 10 % – kiinnostus meillä on ollut keskimääräistä vähäisempää, koska järjestelmä on koettu liian raskaaksi. Nyt järjestelmään on tehty muutoksia sekä EU-tasolla että kansallisesti. Tehtyjen muutosten toivotaan kannustavan järjestelmän käyttöä myös Suomessa.

Jotta tuottajaorganisaatio olisi tukikelpoinen, sen on haettava hyväksyntä. Hyväksymisen edellytykset koskevat mm. jäsenmäärää, organisaation kautta markkinoitavan tuotannon arvoa ja organisaation hallinnointia. Organisaation päätösvalta on oltava tuottajilla. Uudet säädökset selkeyttävät mm. jäsenyyteen ja äänivaltaan liittyviä vaatimuksia. Myös toiminnan ulkoistamiseen liittyviä säädöksiä on selkeytetty.

Tukea saadakseen hyväksytty tuottajaorganisaatio laatii toimintaohjelman. Tuki maksetaan toimintaohjelmassa esitettyjen tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Ohjelman kustannuksista 50 % katetaan organisaation jäseniltä kerättävillä maksuilla ja 50 % EU:n maksamalla tuella. Uusilla säädöksillä on yksinkertaistettu jäsenten rahoitusosuuden hallinnointia. Lisäksi toimintaohjelmiin on mahdollista tehdä muutoksia aikaisempaa joustavammin. Myös tukikelpoisten toimenpiteiden listaa on tarkistettu.

Tuottajaorganisaatiot ovat EU:n hedelmien ja vihannesten tukijärjestelmän perusta. Järjestelmällä tuetaan hedelmien, vihannesten, marjojen ja sienten tuottajien muodostamien markkinointiyhteenliittymien toimintaa. Järjestelmän tavoitteena on tuottajien aseman vahvistaminen markkinoilla. Tarkoituksena on auttaa jäseniä mm. tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa, viljelymenetelmien kehittämisessä ja tuotannon laadun ylläpidossa.

Lisätietoja: http://www.mmm.fi/tuet/puutarhatalous/tuottajaorganisaatiotuki/