Kansallinen kasvinsuojelustrategia valmistui

Kansallinen kasvinsuojelustrategia vuosille 2004-2013 on valmistunut. Tavoitteiksi tuleville vuosille on kirjattu kasvinsuojelun osaamisen, menetelmien ja valvonnan kehittäminen. Työryhmä on luovuttanut strategian maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle.

Työryhmän mielestä kasvinsuojelun osaamista tulee kehittää tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Tavoitteena on optimoida terveyden ja ympäristön kannalta turvalliset kasvinsuojelutoimenpiteet sekä samalla edistää maatalouden satotason ja metsien tuoton paranemista määrällisesti ja laadullisesti.

Työryhmä pitää tärkeänä monipuolisten kasvinsuojelumenetelmien kehittämistä ja riittävän kasvinsuojeluainevalikoiman saatavuutta. Samalla on kuitenkin pyrittävä vähentämään kasvinsuojeluaineista aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä.

Työryhmä parantaisi valvonnan ennakkosuunnittelua. Samalla pitää työryhmän mielestä huolehtia valvonnan kustannusvastaavuudesta sekä laadunvarmistuksesta.

Maahantuojat ja muut toimijat vastuutetaan estämään vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen. Toimijoiden olisi varmistettava kasvien alkuperä ja terveys. Tärkeätä on myös käyttää ensisijaisesti tutkitusti tervettä ja ilmastollisesti kestävää siemen- ja taimiaineistoa. Viljelijät sitoutetaan osallistumaan laatujärjestelmäkoulutukseen ja kasvintuotannon kehittämiseen.

Hallinnon tehtävänä on kehittää valvontaa ja lainsäädäntöä. Työryhmän erityisenä huolenaiheena on ollut torjunta-aineiden hyväksyntäjärjestelmä ja sen uusiminen siten, että uusien torjunta-aineiden markkinointi ja käyttö olisi mahdollista nykyistä käytäntöä nopeammin. Työryhmä esittää torjunta-aineiden internetsivujen pikaista valmistelua. Sivujen yhteyteen olisi liitettävä kuluttajille suunnatut, kuluttajan näkökulmasta kasvinsuojeluaineita käsittelevät sivut. Työryhmän mielestä pitäisi luoda kasvintuhoojien esiintymistä koskeva hälytysjärjestelmä.

Työryhmä ehdottaa kasvinsuojeluun liittyvien tutkimustarpeiden kartoittamista. Työryhmä kiirehtii muun muassa kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin kehittämistä ja tutkimusta kasvinsuojeluaineiden hajoamisesta ja kulkeutumisesta sekä niiden vaikutuksista pohjaveteen ja eliöihin.

Paljon keskustelua aiheutti kotimaisen ydinkasvien ja valiotaimien tuotannon jatkaminen ja rahoituksen varmistaminen. Työryhmä esittää nykyisen tutkimustoiminnan jatkamista.

Maa- ja metsätalousministeriön ohella työryhmässä olivat edustettuina tuottaja- ja neuvontajärjestöt, tutkimus, metsäteollisuus, kasvinsuojeluaineteollisuus, siemenkauppiaat sekä hallinto (valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Tullilaitos ja Elintarvikevirasto).

MTK jätti strategiasta eriävän mielipiteen, joka koski hirvieläinten kasveille aiheuttamia vahinkoja koskevien kannanottojen puuttumista. Strategiassa on mainittu ainoastaan hirvieläinten aiheuttamat vahingot lähinnä metsien kasvustoille.